ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
LIP03 English Camp for LIP ประธาน 3 ธ.ค. 2559 ถึง 4 ธ.ค. 2559 295,150 292,750 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
LIP05 วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Placement Test for LIP) ประธาน 2 ธ.ค. 2559 ถึง 20 ธ.ค. 2559 28,800 20,808 72 ดำเนินการเสร็จสิ้น
LIP02 LIP Go Abroad ประธาน 16 ม.ค. 2560 ถึง 20 ม.ค. 2560 761,300 761,300 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
LIP 01 English Trip for LIP ประธาน 10 ส.ค. 2560 ถึง 10 ส.ค. 2560 70,488 65,488 93 ดำเนินการเสร็จสิ้น
LIP 04 GAT SUCCESS for LIP ประธาน 15 มิ.ย. 2560 ถึง 14 ก.ย. 2560 3,900 3,900 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น