ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายธราพงษ์ การกระโทก

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กส 04 สังคมวัฒนธรรมสัญจร ประธาน 2 ธ.ค. 2559 ถึง 6 ธ.ค. 2559 180,000 180,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.11 แห่เทียนจำนำพรรษา ประธาน 7 ก.ค. 2560 ถึง 7 ก.ค. 2560 120,000 120,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งล.02 โครงการค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประธาน 14 ม.ค. 2560 ถึง 15 ม.ค. 2560 28,200 28,200 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท. 02 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 24 พ.ย. 2559 ถึง 24 พ.ย. 2559 255,850 167,508 65 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.08 บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา 2559 ประธาน 2 ธ.ค. 2559 ถึง 2 ธ.ค. 2559 30,200 30,200 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.12 บำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประธาน 20 ม.ค. 2560 ถึง 20 ม.ค. 2560 30,200 30,200 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.13 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประธาน 7 ก.พ. 2560 ถึง 7 ก.พ. 2560 9,900 9,900 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.17 สรุปงานคณะกรรมการนักเรียน ประธาน 24 มี.ค. 2560 ถึง 25 มี.ค. 2560 30,000 30,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.21 สาธิตจิตอาสา ประธาน 23 ธ.ค. 2559 ถึง 23 ธ.ค. 2559 19,956 19,956 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.24 “สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6” ประจำปีการศึกษา 2559 ประธาน 16 ก.พ. 2560 ถึง 16 ก.พ. 2560 40,000 40,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กส.04 โครงการสังคมวัฒนธรรมสัญจร ประธาน 8 ธ.ค. 2560 ถึง 12 ธ.ค. 2560 2,700,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม