ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางวชิราภรณ์ ราชบุรี

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.20 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม (ไทย-ญ๊่ปุ่น) ประธาน 19 ก.ค. 2560 ถึง 19 ส.ค. 2560 60,000 46,548 78 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.17 โครงการกลุ่มสัมพันธ์อำลา ป.6 ประธาน 6 มี.ค. 2560 ถึง 6 มี.ค. 2560 85,000 80,800 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น