ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายโอภาส สุวรรณโพธิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กศ.01 โครงการเพิ่มทักษะด้านดนตรีสากล ประธาน 26 พ.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560 24,392 23,524 96 ดำเนินการเสร็จสิ้น