ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรจันทร์ สั่งการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝวช2.04 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการให้ความช่วยเหลือ สำหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ประธาน 22 พ.ค. 2560 ถึง 25 พ.ค. 2560 116,520 110,520 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช2.05 โครงการศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประธาน 20 ก.ค. 2560 ถึง 20 ก.ค. 2560 4,000 3,560 89 ดำเนินการเสร็จสิ้น