ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายลักษณ์มงคล ถาวรณา

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.01 ค่ายผู้นำนักเรียน ประธาน 9 พ.ค. 2560 ถึง 11 พ.ค. 2560 177,440 177,440 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.03 ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประธาน 22 มิ.ย. 2560 ถึง 22 มิ.ย. 2560 106,450 106,450 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.41 จัดซื้อแฟ้มใส่เอกสาร ของฝ่ายกิจการนักเรียน ประธาน 1 พ.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560 38,520 38,520 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.05 ลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ประธาน 14 พ.ย. 2560 ถึง 14 พ.ย. 2560 49,900 49,900 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.06 แข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ประธาน 22 ม.ค. 2561 ถึง 26 ม.ค. 2561 1,000,000 1,000,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.11 วันสถาปนาโรงเรียนและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ประธาน 27 ม.ค. 2560 ถึง 27 ม.ค. 2560 248,000 248,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.18 จัดทำเสื้อสามารถ เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ประธาน 27 ม.ค. 2560 ถึง 27 ม.ค. 2560 9,880 9,880 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.15 กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 ประธาน 13 มี.ค. 2560 ถึง 14 มี.ค. 2560 533,600 533,600 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร45 โครงการจัดทำป้ายหน้าห้องเรียน ประธาน 1 ต.ค. 2560 ถึง 30 พ.ย. 2560 150,450 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม