ประเภท กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ "แข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9"
ระยะเวลาโครงการ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 2 กันยายน พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิชาติ คามีศักดิ์(ประธาน)
นางสาววรธมน ภาวิณีวณิช(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าเอกสารต่างๆ (300)
   2. ค่าอาหารครู - นักเรียน (500)
   3. ค่าน้ำมัน / ค่าธรรมเนียมผ่านด่าน / ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ (1,920)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5.2 : ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ เอกสารขออนุญาตไปปฏิบัติงานภายในประเทศ
บันทึกข้อความขออนุมัติกิจกรรม (ส่วนล่างของไฟล์)