ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร 05
ชื่อโครงการ วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ระยะเวลาโครงการ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์จรรยา ชาญสมุทร(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้ปกครอง 1,430 คน คนละ 80บาท (57,200)
   2. 2. ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์และคณะกรรมการโครงการ (7,200)
   3. 3. ค่ากระดาษ A4 จำนวน ๘๐ รีม รีมละ ๑๒๐ บาท (9,600)
   4. 4. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มประชุมเตรียมงานและสรุปงาน (3,000)
   5. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5 นาย ๆ ละ 100 บาท จำนวน 2 วัน (1,000)
   6. ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (หน้าโรงเรียนและป้ายบอกทาง) (6,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7.1 : ประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7.2 : กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9.3 : ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15.2 : ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 50
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง
กำหนดการ
จดหมายขอเชิญผู้ปกครองร่วมงาน ม.ปลาย
จดหมายขอเชิญผู้ปกครองร่วมงาน ม.ต้น