ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปถ.10
ชื่อโครงการ English Day Camp at Safari World
ระยะเวลาโครงการ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปริญญา ผสมทรัพย์(ประธาน)
นางสาวสำเนา ยอดยิ่ง(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 138 คนๆ ละ 55 บาท (7,590)
   2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (2,910)
   3. ค่าเช่ารถบัส จำนวน 2 คันๆ ละ 12,000 บาท (24,000)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าบัตรเข้าชมสำหรับนักเรียน 138 คนๆ ละ 180 บาท (24,840)
   2. ค่าเช่ารถบัส 1 คันๆ ละ 12,000 บาท (12,000)
   3. ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาจารย์ จำนวน 9 คนๆ ละ 100 บาท (900)
   4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (285)
   5. ค่าบัตรเข้าชมสำหรับอาจารย์ จำนวน 2 คนๆ ละ 350 บาท (700)
   6. ค่าสายคล้องคอสำหรับนักเรียน จำนวน 138 คนๆ ละ 20 บาท (2,760)
   7. ค่าจัดทำหนังสือกิจกรรม จำนวน 138 เล่มๆ ละ 20 บาท (2,760)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.1 : สามารถอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 70
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. Interview, Questionnaires หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ คำสั่งโครงการ English Day Camp at Safari World Bangkok G.3
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการจัดโครงการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและตารางกิจกรรมโครงการ English Day Camp at Safari World
สรุปและประเมินผลโครงการ English Day Camp at Safari World Bangkok G.3