ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝนช.36
ชื่อโครงการ Thaigue Nihao
ระยะเวลาโครงการ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภัทราวุธ รักกลิ่น(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารสำหรับเลี้ยงต้อนรับ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560จำนวน 20 คนๆ ละ 500 บาท(ผู้บริหาร 8 คน, อาจารย์ชาวจีน 2 คน, คณะกรรมการดำเนินโครงการ 10 คน) (10,000)
   2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับวันที่เรียนในโรงเรียน วันที่ 11, 12, 19, 23, 25, 27 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน 19 คนๆ ละ 60 บาท จำนวน 6 วัน(นักเรียนชาวจีน ๑5 คน, อาจารย์ ๒ คน, ผู้ประสานงาน ๒ คน) (6,840)
   3. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับวันที่มีการทัศนศึกษา (12,000)
   4. ค่าบัตรเข้าชม/ค่าธรรมเนียม สำหรับสถานที่ต่าง ๆ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วันที่ 13 กรกฎาคม 2560) (เฉพาะต่างชาติ ๑๗ คน) อัตราคนละ ๕๐๐ บาท (8,500)
   5. ค่าบัตรเข้าชม/ค่าธรรมเนียม สำหรับสถานที่ต่าง ค่าเข้าชมไทยธานี พัทยา รวมค่าชมการแสดง วันที่ 24 กรกฎาคม 2560) จำนวน 20 คนๆ ละ 700 บาท (14,000)
   6. ค่ายานพาหนะ (24,100)
แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าที่พัก เกาะสีชัง จำนวน ๒1 คน ๆ ละ 9๐๐ บาท จำนวน ๑ คืน (18,900)
   2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำข้าวหลาม (2,000)
   3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ของที่ระลึก (6,600)
   4. ค่าบำรุงห้องพักรับรองอาจารย์ชาวจีน (2,400)
   5. ค่าสาธารณูปโภคห้องพักรับรองอาจารย์ชาวจีน (2,500)
   6. ค่าเช่าชุดในการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (2,560)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13.1 : มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14.1 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในต่างประเทศ
ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
1. เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาในต่างประเทศ หน่วยนับ : จำนวนสถาบัน ค่าเป้าหมาย : 2
2. กิจกรรมความร่วมมือในการจัดการศึกษาในต่างประเทศ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 6
3. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
4. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 70
5. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรมหรือโครงการ ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ Thaigue Nihao.doc