ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝนช.18
ชื่อโครงการ Graduation and Prom M.3,M.6 and Field Trip M.6
ระยะเวลาโครงการ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปริยวัตน์ ปุระวัฒนานนท์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเช่าห้องประชุมทวีหอมชง (3,500)
   2. ค่าซุ้มดอกไม้และตกแต่งสถานที่ (28,000)
   3. ค่าอาหารว่าง (7,900)
   4. ค่าเกียรติบัตร (252)
   5. ค่าเช่าเสื้อครุย (9,600)
   6. ค่าจ้างช่างภาพพิธีการ (5,000)
   7. ค่าจ้างทำหนังสือรุ่นอิเล็กทรอนิกส์ (25,000)
   8. ค่าป้ายโครงการ (1,800)
   9. ค่าห้องพักรวมอาหารเช้า (20,700)
   10. ค่าอาหารกลางวัน (4,200)
   11. ค่าอาหารเย็น (7,350)
   12. ค่ากิจกรรมทัศนศึกษาทางทะเล (14,700)
   13. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ (1,680)
   14. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (7,000)
   15. ค่าเรือบรรทุกรถยนต์ข้ามฟาก (360)
   16. ค่าเรือโดยสารข้ามฟาก (2,300)
   17. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (7,658)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10.3 : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 1
2. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 6
3. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรมหรือโครงการ ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
เอกสารแนบ