ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กว07
ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์
ระยะเวลาโครงการ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. โครงการบริการวิชาการแก่สัมคมค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (57,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.1 : สามารถอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.2 : สามารถจับประเด็นสำคัญ ลำดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่ความซับซ้อน
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.3 : สามารถวิเคราะห์ สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่านและสามารถวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.4 : สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5.1 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : บริการทางวิชาการสนับสนุนแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : บริการทางวิชาการสนับสนุนแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตัวชี้วัด
1. การให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียนสังกัดอื่น ๆ หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1.เพื่อมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. 2.มีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
เอกสารแนบ โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปี 60
เอกสารที่ใช้จัดกิจกรรมค่ายทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
แบบประเมินโครงการ
ผลการประเมินโครงการ
ภาพกิจกรรม1.doc
ภาพกิจกรรม2.doc
ภาพกิจกรรม3.doc
ภาพกิจกรรม4.doc