ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝนช.30
ชื่อโครงการ IEP Staff Seminar
ระยะเวลาโครงการ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสกสัน จันทร์สม(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการ คนละ 250บาท/จำนวน44คน/มื้อ จำนวน 2 มื้อ (22,000)
   2. ค่าอาหารเย็นผู้เข้าร่วมโครงการ คนละ 300 บาท/จำนวน 44 คน/มื้อ จำนวน 1 มื้อ (13,200)
   3. ค่าอาหารว่าง 3 มื้อ มื้อละ 50 บาท สำหรับ 44 คน (6,600)
   4. ค่าที่อัตราคนละ 600 บาท/คืน จำนวน 44 คน/คืน (26,400)
   5. ค่าเช่ารถตู้รับ-ส่งวิทยากร (4,000)
   6. ค่าเช่าห้องประชุม (5,000)
   7. ค่าเช่าพาหนะรถบัสปรับอากาศ (ค่าเช่ารถรวมน้ำมันอัตราเหมาบริการ) (20,000)
   8. ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน 1 คน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 2000 บาท (6,000)
   9. ค่าผลิตเอกสารและวัสดุในโครงการ (ปากกา 2 กระปุก ค่าแฟ้มพลาสติก 60 เล่ม ค่าโพสต์อิท กระดาษบรุ๊ฟ) (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7.1 : ประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7.2 : กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8.2 : ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8.4 : ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14.1 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรมีตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 6
2. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
3. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
เอกสารแนบ แบบประเมิน