ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝนช.21
ชื่อโครงการ Boy Scout and Girl Guide Camp
ระยะเวลาโครงการ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสกสัน จันทร์สม(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1 จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท จำนวน 7 คน (350)
   2. ค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1 จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท จำนวน 2 คน (200)
   3. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1 จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จำนวน 2 คน (100)
   4. ค่าอาหารว่างสำหรับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1 จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จำนวน 7 คน (350)
   5. ค่าเอกสารสำหรับลูกเสือ-เนตรนารีและผู้กับกับ ชั้น ม.1 จำนวน 9 เล่ม เล่มละ 15 บาท (135)
   6. ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1 อันละ 8 บาท จำนวน 9 คน (216)
   7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและบำเพ็ญประโยชน์ (500)
   8. ค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 จำนวน 4 มื้อ มื้อละ 40 บาท จำนวน 2 คน (320)
   9. ค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 จำนวน 4 มื้อ มื้อละ 40 บาท จำนวน 2 คน (320)
   10. ค่าอาหารว่างสำหรับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จำนวน 2 คน (150)
   11. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 จำนวน 3 มื้อ มื้อละ 25 บาท จำนวน 2 คน (150)
   12. ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 5อัน อันละ 6 บาท จำนวน 2 คน (60)
   13. ค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3 จำนวน 6 มื้อ มื้อละ 50 บาท จำนวน 18 คน (5,400)
   14. ค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3 จำนวน 6 มื้อ มื้อละ 50 บาท จำนวน 3 คน (900)
   15. ค่าบำรุงสถานที่สำหรับลูกเสือและเนตรนารี 18 คน คนละ 50 บาท (900)
   16. ค่าบำรุงสถานที่สำหรับอาจารย์ 3 คน คนละ 50 บาท (150)
   17. ค่าน้ำมันเชื้อเพลงรถตู้ 1 คัน (1,500)
   18. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถกระบะปิกอัพ 1 คัน (1,500)
   19. ค่าทางด่วนไป-กลับ รถตู้และรถกระบะปิกอัพ 2 คัน คันละ 290 บาท (580)
   20. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ 2 คน วันธรรมดา คนละ 150 บาท 1 วัน (300)
   21. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ 2 คน วันเสาร์-อาทิตย์ คนละ 420 บาท 2 วัน (1,680)
   22. ค่าอาหารสำหรับผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้น ม.1-2 จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 60 บาท จำนวน 20 คน (1,200)
   23. ค่าอาหารสำหรับผู้กำกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้น ม.1-2 จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 60 บาท จำนวน 5 คน (300)
   24. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้น ม.1-2 จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จำนวน 20 คน (1,000)
   25. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้กำกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้น ม.1-2 จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จำนวน 5 คน (250)
   26. ค่าเอกสารคู่มือค่าย เล่มละ 5 บาท จำนวน 25 เล่ม (125)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.3 : ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.1 : ทำงานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อื่นได้
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10.3 : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
6. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
7. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15.2 : ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 1
2. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 6
3. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรมหรือโครงการ ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
เอกสารแนบ แบบประเมิน