ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.27
ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประถมศึกษาปีที่ 1
ระยะเวลาโครงการ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าป้ายไวนิล (1,500)
   2. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการลงทะเบียน (5,000)
   3. ค่าเอกสาร (5,000)
   4. ค่าตอบแทนวิทยากร 1.5 ชม.ๆละ 5000 (7,500)
   5. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆละ 50 บาท จำนวน 164 คน (8,200)
   6. ค่าอาหารว่างคณะกรรมการ จำนวน 1 มื้อๆละ 50 บาท 40 คน (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8.3 : ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 50
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
เอกสารแนบ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประถมศึกษา 2560
สรุปประเมินโครงการปฐมนิเทศนักเรียนประถมศึกษาปีที่1