ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.20
ชื่อโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม (ไทย-ญ๊่ปุ่น)
ระยะเวลาโครงการ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวชิราภรณ์ ราชบุรี(ประธาน)
นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าวัสดุในการทำกิจกรรม "รำไทย/มวยไทย/มอญซ่อนผ้ารีรีข้าวสาร (2,000)
   2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมสานตะเพียน (2,000)
   3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมดนตรีไทยอังกะลุง (500)
   4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมงานและพิธีการ (15,500)
   5. ค่าน้ำดื่มสำหรับนักเรียนและอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 800 ขวด*7บาท (5,600)
   6. ค่าอาหารว่างสำหรับกรรมการในการประชุมเตรียมงานและสรุปงาน 40 คน * 30 บาท * 2 ครั้ง (2,400)
   7. ค่าของที่ระลึก 1 ชิ้น (2,000)
   8. ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาจารย์ไทย 30 คนละ 150 บาท (4,500)
   9. ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาจารย์ญี่ปุ่น 20 คน คนละ 150 บาท (3,000)
   10. ค่าจ้างตกแต่งเวทีและสถานที่ (5,000)
   11. ค่าทำป้ายไวนิล 2 ป้าย (4,500)
   12. ค่าจ้างแต่งหน้าทำผมสำหรับนักแสดงในพิธีเปิด 10 คน คนละ 300 บาท (3,000)
   13. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม "กระทงใบตองใส่ขนมไทย" (5,000)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม ปริ้นสี สำหรับการประชุมและเตรียมงาน (3,500)
   2. ค่ากล่องพลาสติกมีล้อเลื่อนสำหรับใส่ของ (5 กล่อง * 300 บาท) (1,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.3 : ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในประเทศ
ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในประเทศ
ตัวชี้วัด
1. เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาภายในประเทศ หน่วยนับ : จำนวนโรงเรียน ค่าเป้าหมาย : 2
2. กิจกรรมความร่วมมือในการจัดการศึกษาภายในประเทศ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 4
3. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
4. การมีส่วนร่วมในการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์จากกิจกรรมร่วมกัน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 70 ผลการประเมิน : 75
เอกสารแนบ