ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝนช.25
ชื่อโครงการ class project and secondary excursion or field trip m5
ระยะเวลาโครงการ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง 7 มีนาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปณิชา บุญรัตน์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารเช้าวันที่ 5 มีค 100 บาทต่อคน 37 คน (3,700)
   2. ค่าอาหารกลางวันวันที่ 5 มี.ค. 200 บาทต่อคน 37 คน (7,400)
   3. ค่าอาหารเย็นวันที่ 5 มีค มื้อละ 300 บาทต่อคน 37 คน (11,100)
   4. ค่าที่พักรวมอาหารเช้า วันที่ 5 มีค 900 บาทต่อคน 37 คน (33,300)
   5. ค่าอาหารกลางวัน 6-7 มีค 150 บาทต่อคน 37 คน (11,100)
   6. ค่าอาหารเย็นวันที่ 6 มีค มื้อละ 300 บาทต่อคน 37 คน (11,100)
   7. ค่าที่พัก วันที่ 6 มีค 430 บาทต่อคน 37 คน (15,910)
   8. ค่าอาหารเช้าวันที่ 7 มีค 70 บาทต่อคน 37 คน (2,590)
   9. ค่ากิจกรรมปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมดูนกพร้อมอุปกรณ์ 120 บาทต่อคน 37 คน (4,440)
   10. กิจกรรมศึกษาและค่าเอกสารใบงานค่าย 70 บาทต่อคน 33 คน (2,310)
   11. ค่าวิทยากรค่าย 2 วัน 1 คืน (4,000)
   12. ค่าน้ำมันรถบัสโรงเรียนวันละ 8000 บาท จำนวน 3 วัน (24,000)
   13. ค่าทางด่วนและค่าจอดรถ (1,200)
   14. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ (720)
   15. ค่าเอกสารคุ่มือโครงการพร้อมเข้าเล่ม 30 ชุด (3,000)
   16. ค่าป้ายโครงการ (2,000)
   17. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (2,130)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.1 : สามารถอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.4 : สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.5 : สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุปโดยมีข้อมูลอธิบาย สนับสนุน อย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.1 : ทำงานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง
6. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อื่นได้
7. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
8. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16.1 : จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
2. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 70
3. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรมหรือโครงการ ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
เอกสารแนบ m5trip