ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝนช.11
ชื่อโครงการ IEP Reading Enhancement
ระยะเวลาโครงการ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าประกาศนียบัตร จำนวน 100 ใบ (700)
   2. ค่าชุดหนังสือสำหรับสุดยอดนักอ่าน (6,000)
   3. ค่าชุดหนังสือสำหรับกิจกรรมคืนหนังสือตรงเวลา (6,000)
   4. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (7,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 70
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
เอกสารแนบ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
บันทึกข้อความ
ข้อเสนอโครงการ
ตารางกิจกรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
แบบประเมินโครงการ
ผลการประเมินโครงการ
ภาพถ่ายกิจกรรม