ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ24
ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร “การจัดทำตัวชี้วัดรายวิชา สำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” ครั้งที่ 4
ระยะเวลาโครงการ 22 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 22 เมษายน พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ธันย์สิตา ศิรอมรเสถึยร(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ 200 บาท (4,200)
   2. ค่าอาหารว่าง 2มื้อๆ ละ 30 บาท จำนวน 21คน (1,260)
   3. ค่าตอบแทนปกิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ 4 ชั่วโมง (240)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆชั่วโมงละ2000 บาท (12,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 7.1 : มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ชื่อกลยุทธ์ที่ 7 : สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงานการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
2. บุคลากรมีผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานความรู้และคุณภาพนักเรียนหรือพัฒนางานของโรงเรียน หน่วยนับ : เรื่อง/เล่ม ค่าเป้าหมาย : 2
3. ความสำเร็จในการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนบุคลกรที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : 20 ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ สรุปSTEM 4