ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่องจากโครงการ : โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2559
รหัสโครงการ ฝปฐ15
ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560
ระยะเวลาโครงการ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง 18 มีนาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกรกช เงินดี นางบุญทิม ฐิติวร(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าถ่ายเอกสาร (500)
   2. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้บริหาร วิทยากร อาจารย์และผู้ปกครอง จำนวน 180 คน คนละ 30 บาท (5,400)
   3. ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ป้าย (2,500)
   4. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จำนวน 1 ชั่วโมง ๆ ละ 3000 (3,000)
   5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (4,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 5.8 : ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
2. ระดับปฐมวัย 5.9 : ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
3. ระดับปฐมวัย 5.10 : ครูจัดทำสารนิเทศและนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็ก
4. ระดับปฐมวัย 6.1 : ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย
5. ระดับปฐมวัย 6.2 : ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6. ระดับปฐมวัย 6.3 : ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ การวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
7. ระดับปฐมวัย 6.4 : ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
8. ระดับปฐมวัย 6.5 : ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
9. ระดับปฐมวัย 6.6 : ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
10. ระดับปฐมวัย 6.7 : เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
11. ระดับปฐมวัย 7.1 : มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ระดับปฐมวัย 7.2 : มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
13. ระดับปฐมวัย 7.3 : จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
14. ระดับปฐมวัย 7.4 : สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 50
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. แบบประเมินความพึงพอใจ หน่วยนับ : 100 ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 89.79
เอกสารแนบ เอกสารสรุปโครงการ