ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ23
ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรตัวชี้วัดรายวิชา ครั้งที่ 3
ระยะเวลาโครงการ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ ธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง (5,460)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 7.1 : มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนบุคลกรที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : 19 ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ ภาพการอบรมSTEM ครั้งที่ 3
สรุปSTEM 3