ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ22
ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดรายวิชา สำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” ครั้งที่ 2
ระยะเวลาโครงการ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ ธันย์สิตา ศิรอมรเสถึยร(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาท (4,200)
   2. ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน 1 คน 6ชัวโมง (12,000)
   3. ค่าอาหารว่าง 2มื้อมื้อละุ 30 บาท จำนวน 21 คน (1,260)
   4. ค่าวัสดุอุปกรณ์กระดาษบรุ๊ฟ กระดาษเอสี่ จำนวน 2รีม ปากกาเคมี 2กล่อง (1,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 7.1 : มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : 20 ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ สรุปSTEM ครั้งที่ 2