ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ 16
ชื่อโครงการ ไหว้ครู
ระยะเวลาโครงการ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธิมาพร ปล่องทอง(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำป้าย ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้ปกครอง น้ำแข็ง (3,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 3.1 : มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
2. ระดับปฐมวัย 3.3 : เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3. ระดับปฐมวัย 3.4 : ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
4. ระดับปฐมวัย 7.4 : สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ชื่อกลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 70
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีวันไหว้ครู หน่วยนับ : 100 ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ ภาพกิจกรรม