ประเภท กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ผปฐ 17
ชื่อโครงการ big cleaning ด้วยกระบวนการ 5 ส
ระยะเวลาโครงการ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพันทิวา ฐานคร(ประธาน)
งบประมาณ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 7.5 : จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างชัดเจน
2. ระดับปฐมวัย 9.1 : เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 19 : ซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงามและอำนวยความ สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 19 : ซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงามและอำนวยความ สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1. ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารเรียนต่าง ๆ เพื่อเอื้อต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียน บุคลากร นิสิตฝ่ายปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ 90 ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ สรุปโครงการ Big Cleaning ด้วยกระบวนการ 5 ส.docx
ภาพถ่าย.docx