ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ04
ชื่อโครงการ โครงการวันลอยกระทง
ระยะเวลาโครงการ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (1,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 3.3 : เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
2. ระดับปฐมวัย 3.4 : ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ 95 ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 95 ผลการประเมิน : 95
2. 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. แบบประเมินความพึงพอใจ หน่วยนับ : 95 ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ สรุปผลโครงการวันลอยกระทง
โครงการวันลอยกระทง
matrix2560