ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กส 05
ชื่อโครงการ โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ
ระยะเวลาโครงการ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าปัจจัยบำรุงวัด (5,000)
   2. ค่าอาหารครู 6 มื้อ (6,210)
   3. ค่าอาหารว่างครู 3 มื้อ (2,070)
   4. ค่าตอบแทนพระวิทยากร (15,000)
   5. ค่าธรรมเนียบขอใช้รถบัส (4,000)
   6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (17,000)
   7. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ รถตู้ (200)
   8. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ รถบัส (1,260)
เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าอาหารนักเรียน จำนวน 6 มื้อ (52,380)
   2. ค่าอาหารว่างนักเรียน จำนวน 3 มื้อ (17,460)
   3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำค่าย (4,804)
   4. ค่ายถ่ายเอกสาร (1,500)
   5. ค่าเกียรติบัตร (1,358)
   6. ค่าปริ้นเกียรติบัตร (388)
   7. ค่าชุดสังฆทาน (1,600)
   8. ค่าของที่ระลึกวิทยากร (460)
   9. ค่าเสื้อสีขาวสำหรับทำค่ายของนักเรียน (22,310)
   10. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (32,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10.2 : จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามถนัดความสามารถและความสนใจ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
2. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 6
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
เอกสารแนบ โครงการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ
คำสั่งแต่งตั้ง