System By Computer Center Burapha University
ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ งน.01
ชื่อโครงการ “แนะให้แนว” ตอน มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาโครงการ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจรรยา ชาญสมุทร(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับวิทยากรและกรรมการดำเนินงาน จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท (วันที่ 15 พ.ย.59) (1,400)
   2. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับวิทยากรและกรรมการดำเนินงาน จำนวน 20 คนๆ ละ 30 บาท (วันที่ 15 พ.ย.59) จำนวน 2 มื้อ (1,200)
   3. ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับวิทยากรและกรรมการดำเนินงาน จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท (วันที่ 16 พ.ย.59) (1,400)
   4. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับวิทยากรและกรรมการดำเนินงาน จำนวน 20 คนๆ ละ 30 บาท (วันที่ 16 พ.ย.59) จำนวน 2 มื้อ (1,200)
   5. ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับวิทยากร, ศิษย์เก่า และกรรมการดำเนินงาน จำนวน 70 คนๆ ละ 70 บาท (วันที่ 17 พ.ย.59) (4,900)
   6. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับวิทยากร, ศิษย์เก่า และกรรมการดำเนินงาน จำนวน 70 คนๆ ละ 30 บาท (วันที่ 17 พ.ย.59) จำนวน 2 มื้อ (4,200)
   7. ค่าเกียรติบัตรขอบคุณ จำนวน ๕๐ แผ่นๆ ละ 7 บาท (350)
   8. ค่าจ้างทำป้ายนิเทศ (500)
   9. ค่าจ้างทำป้ายเวที 1 ป้าย (500)
   10. ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (1,000)
   11. ค่าตอบแทนวิทยากร (วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 คุณภูวนัย วรรณสอน) ชั่วโมงละ 2,000 บาท จำนวน 2 ชั่วโมง (4,000)
   12. ค่าตอบแทนวิทยากร วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (คุณภราดร เทพสุภา) ชั่วโมงละ 2,000 บาท จำนวน 4 ชั่วโมง (8,000)
   13. ค่าตอบแทนวิทยากร วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (อาจารย์พี่ลูกกอล์ฟ คุณคณาธิป สุนทรรักษ์) ชั่วโมงละ 5,000 บาท จำนวน 6 ชั่วโมง (30,000)
   14. ค่าของที่ระลึกวิทยากร จำนวน 2 ท่าน ๆ ละ 1,000 บาท (คุณภูวนัย วรรณสอน และ คุณภราดร เทพสุภา) (2,000)
   15. ค่าเอกสารประกอบการเรียนติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จำนวน 288 ชุดๆ ละ 30 บาท (8,640)
   16. อาหารว่างและน้ำดื่มประชุมเตรียมงานและสรุปงาน จำนวน 75 คน ๆ ละ 30 บาท จำนวน 2 ครั้ง (4,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.1 : ทำงานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อื่นได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. แบบประเมินโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 3.5 ผลการประเมิน : 3.76
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง
กำหนดการ
แจ้งรายละเอียดกิจกรรม
ภาพป้ายโครงการ
จดหมายข่าว