ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.16
ชื่อโครงการ ปัจฉิมนิเทศ ม.6
ระยะเวลาโครงการ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจรรยา ชาญสมุทร(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่ากิจกรรมล่องแก่งสำหรับนักเรียน จำนวน 290 คน คนละ 125 บาท (36,250)
   2. ค่าน้ำมันรถตู้ (4,000)
   3. ค่าน้ำมันรถบัสปรับอากาศของโรงเรียน (4,500)
   4. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 5 คัน ๆ ละ 20,000 บาท (100,000)
แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีปัจฉิมนิเทศ (เทียนไข, สายสิญจน์, พวงมาลัย,บายศรี) (7,750)
   2. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 3 คน คนละ 570 บาท (1,710)
   3. ค่ากิจกรรมล่องแก่งสำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 30 คน ๆ ละ 125 บาท (3,750)
   4. ค่าที่พักสำหรับนักเรียน 290 คนๆ ละ 642 บาท (186,180)
   5. ค่าที่พักสำหรับกรรมการโครงการ จำนวน 30 คน คนละ 642 บาท (19,260)
   6. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 290 คน ๆ ละ 214 บาท (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) (62,060)
   7. ค่าอาหารกลางวันสำหรับกรรมการโครงการ จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ 214 บาท (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) (6,420)
   8. ค่าเข้าชมสวนเกษตรสำหรับนักเรียน จำนวน 290 คน ๆ ละ 107 บาท (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) (31,030)
   9. ค่าเข้าชมสวนเกษตรสำหรับอาจารย์ จำนวน 30 คน ๆ ละ 107 บาท (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) (3,210)
   10. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 290 คน ๆ ละ 50 บาท (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) (14,500)
   11. ค่าอาหารกลางวันสำหรับกรรมการโครงการ จำนวน 30 คน ๆ ละ 50 บาท (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) (1,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.1 : สามารถอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.2 : สามารถจับประเด็นสำคัญ ลำดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่ความซับซ้อน
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.3 : สามารถวิเคราะห์ สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่านและสามารถวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.4 : สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.5 : สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุปโดยมีข้อมูลอธิบาย สนับสนุน อย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล
6. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.1 : ทำงานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง
7. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อื่นได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 1
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. แบบประเมินโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 3 ผลการประเมิน : 4
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
จดหมายข่าว