ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ 05
ชื่อโครงการ โครงการทัศนศึกษาวิชาการ
ระยะเวลาโครงการ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล(ประธาน)
นางสาวปวลี เสมอวงษ์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (81,270)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 2.1 : ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2. ระดับปฐมวัย 3.3 : เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3. ระดับปฐมวัย 4.1 : สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
4. ระดับปฐมวัย 4.2 : มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
5. ระดับปฐมวัย 4.5 : มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 50
2. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. โครงการทัศนศึกษาวิชาการ หน่วยนับ : ร้อยละ 100 ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ แบบประเมินโครงการทัศนศึกษา
โครงการทัศนศึกษาวิชาการ
แบบสรุปผลโครงการทัศนศึกษาวิชาการ59.docx
กำหนดการอ.1.docx
ภาพทัศนศึกษานักเรียนชั้นปฐมวัยปี 59 (1).docx