ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.20
ชื่อโครงการ จิตรกรจิ๋ว
ระยะเวลาโครงการ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศักดิ์ดา ทองโสภณ(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่ากระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 100 แผ่น (1,000)
   2. ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 แผ่น (1,000)
   3. ค่าเกียรติบัตร 10 ใบ ใบละ 7 บาท (70)
   4. ค่ากระดาษสติ๊กเกอร์ 10 แผ่น แผ่นละ 40 บาท (400)
   5. ค่าสีไม้ Master Art master series 70 สี 2 กล่อง ๆ ละ 440 บาท (880)
   6. ค่าสีไม้ Master Art master series 60 สี 2 กล่องๆ ละ 350 บาท (700)
   7. ค่าสีไม้Master Art master series 48 สี 2 กล่องๆ ละ 285 บาท (570)
   8. ค่าสีไม้ Renaissance 36 สี 4 กล่องๆ ละ 270 บาท (1,080)
   9. ค่าสมุดวาดเขียน canson แบบหยาบ 6 เล่ม ๆ ละ 180 บาท (1,080)
   10. ค่าฟิวเจอร์บอร์ด 50 แผ่น แผ่นละ 45 บาท (2,250)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.2 : ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
2. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 1
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. แบบประเมินโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 3 ผลการประเมิน : 3.59
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง