ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ วมว.17
ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมนพัทธ์ โชคอนันต์รัตนา(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอาหารว่างนักเรียนจำนวน 5 มื้อๆละ 30 บาท/คน จำนวน 29 คน (4,350)
   2. ค่าอาหารนักเรียนจำนวน 3 มื้อๆละ 50 บาท/คน จำนวน 29 คน (4,350)
   3. ค่าตอบแทนวิทยากร 18 ชั่วโมงๆละ 2000 บาท (36,000)
   4. ค่าตอบแทนอาจารย์ปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติวันหยุดทำงาน จำนวน 2 คนๆละ 700 บาท จำนวน 2 วัน (2,800)
   5. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติวันหยุดทำงาน จำนวน 1 คน 700 บาท จำนวน 2 วัน (1,400)
   6. ค่าถ่ายเอกสาร (500)
   7. ค่าเกียรติบัตร จำนวน 30 ใบๆละ 7 บาท (210)
   8. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เปิด-ปิดอาคารวันหยุดทำงาน จำนวน 1 คน 420 บาท จำนวน 2 วัน (840)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.1 : สามารถอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.1 : ทำงานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อื่นได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวชี้วัด
1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. คะแนนสอบของนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
เอกสารแนบ วมว17.pdf