ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝมธ.08
ชื่อโครงการ SAM CAMP
ระยะเวลาโครงการ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.รัตนาภรณ์ จินดาสวัสดิ์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่ารถบัสปรับอากาศ 5 คัน (120,000)
   2. ค่าอาหารว่างนักเรียน (21,150)
   3. ค่าอาหารว่างอาจารย์ (1,620)
   4. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (26 ธ.ค.59) (11,750)
   5. ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ (26 ธ.ค.59) (900)
   6. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (27 ธ.ค.59) (23,500)
   7. ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ (27 ธ.ค.59) (1,800)
   8. ค่าอาหารเย็นนักเรียน (35,250)
   9. ค่าอาหารเย็นอาจารย์ (2,700)
   10. ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้านักเรียน (152,750)
   11. ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้าอาจารย์ (11,700)
   12. ค่าบัตรเข้าสวนน้ำนักเรียน (11,750)
   13. ค่าบัตรเข้าสวนน้ำอาจารย์ (3,600)
   14. ค่าวัสดุ (9,100)
   15. ค่าถ่ายเอกสาร (1,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.1 : ทำงานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อื่นได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการสร้างผลงานของความเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80
2. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 1
3. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรมหรือโครงการ ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ความพึงพอใจของนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละของความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ ฝมธ.08 โครงการ SAM CAMP 2560
ฝมธ.08 แก้ไขวัน สถานที่ และงบประมาณในการจัดโครงการ
454-2559 คำสั่งโครงการ SAM CAMP.pdf