ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลักษณะโครงการ เดิมจากโครงการ : โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
รหัสโครงการ กว05
ชื่อโครงการ โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระยะเวลาโครงการ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพจนีย์ เถิงจ่าง(ประธาน)
นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ ๕ คัน คันละ ๑๓,๐๐๐ บาท (65,000)
   2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน ๑๙๖ คนๆ ละ ๕๐ บาท ๑ มื้อ (9,800)
   3. ค่าอาหารว่างนักเรียน จำนวน ๑๙๖ คนๆ ละ ๓๐ บาท ๑ มื้อ (5,880)
   4. ค่าอาหารอาจารย์จำนวน ๑๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท ๑ มื้อ (500)
   5. ค่าอาหารว่างอาจารย์จำนวน ๑๐ คนๆ ละ ๓๐ บาท ๑ มื้อ (300)
   6. ค่าร่วมกิจกรรมตะลุยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ๑๙๖ คนๆละ ๑๐ บาท (1,960)
   7. ค่าร่วมกิจกรรมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ๙๘ คนๆละ ๒๐ บาท (1,960)
   8. ค่าร่วมกิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ๙๘ คนๆละ ๓๐ บาท (2,940)
   9. ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม (5,740)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 22 : ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนและร่วมกันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา”
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
2. การจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรมหรือโครงการ ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : ๑๐๐ ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ เอกสารโครงการและประเมินโครงการ
สรุปแบบประเมินโครงการ
ประมวลภาพ