ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ 21
ชื่อโครงการ โครงการ Satit "Creative Learning for Fun" 1/2560
ระยะเวลาโครงการ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ถึง 7 กันยายน พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกุลชาติ แสงทอง(ประธาน)
นางสาวนัตยา ทองคง(กรรมการ)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอหารว่าง (707,140)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
2. ระดับปฐมวัย 2.1 : ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
3. ระดับปฐมวัย 4.2 : มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
4. ระดับปฐมวัย 4.5 : มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : บริการทางวิชาการสนับสนุนแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : บริการทางวิชาการสนับสนุนแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตัวชี้วัด
1. การให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียนสังกัดอื่น ๆ หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่ร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 110 ผลการประเมิน : 110
เอกสารแนบ Satit 2560-1_01.โครงการฯ+Rev.01.pdf