ประเภท กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560
ระยะเวลาโครงการ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภิญญา เถาทอง(ประธาน)
จ่าสิบเอกกรกฎ กิตติภูมิภักดี(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าลงทะเบียนแข่งขัน คนละ 100 บาท จำนวน 36 คน (3,600)
   2. ค่าอาหารในการเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์ 6 คน (1,200)
   3. ค่าอาหารในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 36 คน (4,320)
   4. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาพนักงานขับรถ 1 คน (840)
   5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2 วัน (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในประเทศ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในประเทศ
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
เอกสารแนบ 1ขออนมัติกิจกรรมครอสเวิร์ด.doc