ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.43
ชื่อโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ระยะเวลาโครงการ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ถึง 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าปัจจัยถวายพระ (5,000)
   2. ค่าเลี้ยงรับรองพระภิกษุ และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนในช่วงพิธีการตอนเช้า (3,000)
   3. ค่าดอกไม้ถวายพระในพิธีสงฆ์และโต๊ะหมู่บูชา (500)
   4. ค่าอาหารปิ่นโตถวายพระ (3,600)
   5. ธง วปร.เบอร์ 8 จำนวน 10 ผืน ๆ ละ 65 บาท (650)
   6. ธงชาติไทย เบอร์ 8 จำนวน 20 ผืน ๆ ละ 45 บาท (900)
   7. เสาธง 2 เมตร จำนวน 30 อันๆ ละ 75 บาท (2,250)
   8. ค่าชุดสังฆทาน จำนวน 9 ชุด ๆ ละ 500 บาท (4,500)
   9. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มประชุมเตรียมงานและสรุปงาน (1,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.3 : ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 50
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. แบบประเมินโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 3.5 ผลการประเมิน : 4.28
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง
กำหนดการ
ขอเรียนเชิญเข้่าร่วมกิจกรรม
จดหมายข่าว 3 ฉบับ