ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝอท. 01
ชื่อโครงการ อาหารปลอดภัย สาธิตปลอดโรค
ระยะเวลาโครงการ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ พรพิมล คงวิวัฒนกุล(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแสนสุข (37,850)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14.1 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
2. จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนมีความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร หน่วยนับ : 80 ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 90.4
2. ผู้ประกอบการขายอาหารมีความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร หน่วยนับ : 80 ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 97
เอกสารแนบ