ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ งล.02
ชื่อโครงการ โครงการค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระยะเวลาโครงการ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธราพงษ์ การกระโทก(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. 1.ค่าอาหารลูกเสือและเนตรนารี 4 มื้อๆละ 40 บาท จำนวน 94 คน จำนวนเงิน 15040 2. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม 3 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 94 คน จำนวนเงิน 7050 3. ค่าเครื่องหมายพิเศษ 5 อันๆ ละ 6 บาท จำนวน 94 คน จำนวนเงิน 2820 4. ค่าอาหารผู้กำกับ จำนวน 4 มื้อๆละ 40 บาท จำนวน 15 คน จำนวนเงิน 2400 5. ค่าเครื่องสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 จำนวนเงิน 390 6. ค่าป้ายโครงการ จำนวนเงิน 500 บาท (28,200)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.3 : ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
2. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 1
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
เอกสารแนบ คำสั่ง
คำสั่งเพิ่มเติม