ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กศ.01
ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มทักษะด้านดนตรีสากล
ระยะเวลาโครงการ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายโอภาส สุวรรณโพธิ์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าจัดทำโน้ตเพลง (2,000)
   2. แฟ้มใส่โน้ตเพลง (3,000)
   3. ลิ้นอัลโตแซกโซโฟน RICO เบอร์ 2.5 (1,600)
   4. ลิ้นเทเนอร์แซกโซโฟน RICO เบอร์ 2.5 (2,160)
   5. ลิ้น Bb คลาริเน็ต RICO เบอร์ 2.5 (2,160)
   6. น้ำยาขัดเครื่องเงิน YAMAHA รุ่น Silver Polish (880)
   7. น้ำมันหล่อลื่นลูกสูบ YAMAHA รุ่น Valve Oil Regular (1,040)
   8. น้ำมันหล่อลื่น YAMAHA Trombone Slide Oil (880)
   9. ขี้ผึ้ง YAMAHA (352)
   10. ที่รัดลิ้น เทเนอร์แซกโซโฟน (400)
   11. ที่รัดลิ้น อัลโตแซกโซโฟน (320)
   12. ที่รัดลิ้น Bb คลาริเน็ต (288)
   13. ยางรองฟันสำหรับคลาริเน็ต/อัลโตแซก ขนาด M (720)
   14. ไม้ตีกลองสแนร์มาร์ชชิ่ง Pro Mark รุ่น TXDC1W (1,408)
   15. ไม้ตีกลองใหญ่มาร์ชชิ่ง Pro Mark รุ่น OBD1 (1,120)
   16. ไม้ตีกลองใหญ่มาร์ชชิ่ง Pro Mark รุ่น OBD2 (1,200)
   17. ไม้ตีกลองใหญ่มาร์ชชิ่ง Pro Mark รุ่น OBD3 (1,280)
   18. ไม้ตีกลองใหญ่มาร์ชชิ่ง Pro Mark รุ่น OBD4 (1,440)
   19. ไม้ตีกลองใหญ่มาร์ชชิ่ง Pro Mark รุ่น OBD5 (1,600)
   20. ไม้ตีกลองเทเนอร์มาร์ชชิ่ง Pro Mark รุ่น TS7 (544)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรการ
ชื่อกลยุทธ์ที่ 18 : ส่งเสริมการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
มาตรการ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
2. การทดสอบมาตรฐานของสถาบันทดสอบทางการศึกษา หน่วยนับ : อันดับ ค่าเป้าหมาย : 70
3. การมีส่วนร่วมในการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80
ตัวชี้วัดโครงการ
เอกสารแนบ