ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.02
ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา
ระยะเวลาโครงการ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจรรยา ชาญสมุทร(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอาหารสำหรับนักเรียน ม.1 จำนวน 1 มื้อ ราคา 50 บาท จำนวน 233 คน (มื้อกลางวัน 21 พ.ค. 60) (11,650)
   2. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน ม.1 จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 25 บาท จำนวน 233 คน (5,825)
   3. ค่าอาหารสำหรับนักเรียน ม.4 จำนวน 3 มื้อ มื้อละ 50 บาท จำนวน 333 คน (มื้อกลางวัน,เย็นวันที่ 20 พ.ค. 60 , มื้อเช้าวันที่ 21 พ.ค. 60) (49,950)
   4. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน ม.4 จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จำนวน 333 คน (16,650)
   5. ค่าอาหารว่างผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท จำนวน 233 คน (11,650)
   6. ค่าอาหารว่างผู้ปกครองสำหรับนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท จำนวน 333 คน (16,650)
   7. ค่าอาหารสำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 100 คน จำนวน 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท (เที่ยง เย็น วันที่ 20 พ.ค. 60, เช้า เที่ยง วันที่ 21 พ.ค. 60) (20,000)
   8. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 100 คน จำนวน 3 มื้อ ๆ ละ 50 บาท (วันที่ 20 – 21 พ.ค. 60 วันละ 2 มื้อ) (15,000)
   9. ค่าอาหารและน้ำดื่ม เตรียมงานสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2 มื้อ (คณะกรรมการนักเรียน) มื้อละ 50 บาท จำนวน 60 คน (มื้อกลางวันวันที่ 17-18 พ.ค. 60) (6,000)
   10. ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (5,000)
   11. ค่าดอกไม้แห้ง (ตกแต่งเวที) (10,000)
   12. ค่าเอกสารสำหรับผู้ปกครอง (10,000)
   13. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน คนละ 200 บาท จำนวน 2 วัน (1,600)
   14. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมรับน้องและเตรียมงาน (20,000)
   15. ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน 566 ใบ ใบละ 65 บาท (36,790)
   16. ค่าหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน (20,000)
   17. ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 60 คน คนละ 30 บาท (1,800)
   18. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน คนละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 3,000 บาท (12,000)
   19. ค่าเช่าห้องประชุม CL-101 อาคารศูนย์ปฏิบัติการพื้นฐาน และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Central Laboratory) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (6,000)
   20. ค่าตอบแทนพนักงานเปิด-ปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการพื้นฐาน และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Central Laboratory) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 คน เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ๆ ละ 60 บาท (240)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8.3 : ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 50
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. แบบประเมินโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 3 ผลการประเมิน : 4
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง
กำหนดการ
ขอใช้ห้องประชุม
เชิญวิทยากร
เชิญวิทยากร
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จดหมายข่าว 3 ฉบับ