ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.01
ชื่อโครงการ ค่ายผู้นำนักเรียน
ระยะเวลาโครงการ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายลักษณ์มงคล ถาวรณา(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าใช้สถานที่สำหรับนักเรียน 90 คน จำนวน 3 วัน วันละ 40 บาท (10,800)
   2. ค่าใช้สถานที่สำหรับอาจารย์ 18 คน จำนวน 3 วัน วันละ 50 บาท (2,700)
   3. ค่าอาหารสำหรับนักเรียน 90 คน จำนวน 7 มื้อ มื้อละ 50 บาท (31,500)
   4. ค่าอาหารสำหรับอาจารย์ 18 คน จำนวน 7 มื้อ มื้อละ 50 บาท (6,300)
   5. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน 90 คน จำนวน 7 มื้อ มื้อละ 30 บาท (18,900)
   6. ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์ 18 คน จำนวน 7 มื้อ มื้อละ 30 บาท (3,780)
   7. ค่าอาหารเช้าสำหรับนักเรียน ๙๐ คน คนละ 50 บาท (วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) (4,500)
   8. ค่าอาหารเช้าสำหรับอาจารย์ 18 คน คนละ 50 บาท (วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) (900)
   9. ค่าเข็มสัญลักษณ์กรรมการนักเรียน จำนวน 100 อัน อันละ 100 บาท (10,000)
   10. ค่าผ้าพันคอ จำนวน 100 ผืน ผืนละ 100 บาท (10,000)
   11. ค่าอุปกรณ์กิจกรรมกีฬาฮาเฮ (เช่น ลูกบอล,ปลอกแขน, อื่นๆ) (10,000)
   12. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (เช่น กระดาษ A4, กระดาษพรู๊ฟ, อุปกรณ์สำนักงาน, เทียนไข อื่นๆ) (20,000)
   13. ค่าบายศรีแห้ง (5,000)
   14. ค่าของไหว้เจ้าที่ 1 ชุด (1,500)
   15. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (15,000)
   16. ค่าธรรมเนียมผ่านทาง (400)
   17. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 3 คน คนละ 720 บาท - วันธรรมดา 2 วัน วันละ 150 บาท เป็นเงิน 300 บาท - วันหยุด 1 วัน วันละ 420 บาท (2,160)
   18. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (24,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.1 : สามารถอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
6. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.2 : สามารถจับประเด็นสำคัญ ลำดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่ความซับซ้อน
7. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.3 : สามารถวิเคราะห์ สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่านและสามารถวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ
8. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.4 : สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย
9. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.5 : สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุปโดยมีข้อมูลอธิบาย สนับสนุน อย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อม “เป็นผู้นำ”และ “มีภาวะผู้นำ”ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 1
2. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 6
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
เอกสารแนบ คำสั่ง
โครงการ
ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ประมวลภาพ