ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝวช.2.02
ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การปรับร่างหลักสูตร สำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ระยะเวลาโครงการ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ ณัฐวรรณ เฉลิมสุข(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. เงินรายได้ของโรงเรียน กองทุนพัฒนาบุคลากร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (5,200)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7.2 : กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 ผลการประเมิน : 85
เอกสารแนบ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับร่างหลักสูตร สำหรับการจัดการเรียนรู้