ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝวช.2.01
ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระยะ 2
ระยะเวลาโครงการ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ ณัฐวรรณ เฉลิมสุข(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาบุคลากร (46,020)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7.2 : กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : บริการทางวิชาการสนับสนุนแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : บริการทางวิชาการสนับสนุนแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตัวชี้วัด
1. การให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียนสังกัดอื่น ๆ หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 2
2. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ80 ผลการประเมิน : 85
เอกสารแนบ ฝวช.02.01