ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝวช2.05
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ระยะเวลาโครงการ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ถึง 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรจันทร์ สั่งการ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. เงินรายได้ (4,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7.2 : กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 19 ผลการประเมิน : 19
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร