ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝวช2.04
ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการให้ความช่วยเหลือ สำหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม
ระยะเวลาโครงการ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรจันทร์ สั่งการ(ประธาน)
นายพีรพัฒน์ สามัญ(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. เงินรายได้ โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา (สมทบหลักสูตรปกติ) และ เงินรายได้ของโรงเรียน (บริหารยุทธศาสตร์) (116,520)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7.2 : กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 50
2. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ระดับความสำเร็จการนำความรู้ไปใช้ช่วยเหลือนักเรียนการศึกษาพิเศษ หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 3.50 ผลการประเมิน : 4.04
2. ระดับความสำเร็จการนำความรู้ไปใช้ช่วยเหลือนักเรียนการศึกษาพิเศษ ของผู้ปกครอง หน่วยนับ : คะแนนเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 3.50 ผลการประเมิน : 4.40
เอกสารแนบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียรู้และการให้ความช่วยเหลือ สำหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม