ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่องจากโครงการ : นำเสนอวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
รหัสโครงการ กต01
ชื่อโครงการ นำเสนอวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ระยะเวลาโครงการ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอภิญญา ชัยกุล(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. เงินรายได้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (5,000)
   2. 1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนานำเสนอวิจัยในชั้นเรียน คนละ 60 บาท จำนวน 45 คน จำนวนเงิน 2,700 บาท 2. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ สำหรับอาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนานำเสนอวิจัยในชั้นเรียน คนละ 20 บาท จำนวน 45 คน จำนวนเงิน 900 บาท 3. ค่าเกียรติบัตรสำหรับอาจารย์ที่เข้าร่วมการนำเสนอวิจัยในชั้นเรียน 45 คน แผ่นละ 7 บาท จำนวนเงิน 315 บาท 4. ค่าจัดทำเอกสารสรุปงานวิจัยในชั้นเรียน จำนวนเงิน 1,085 บาท (5,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7.2 : กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 7 : สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงานการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 3 : ผู้เรียนมีความรู้ที่ได้มาตรฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานระดับสากล
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 7 : สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสร้างผลงานการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการพัฒนามาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรมีผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานความรู้และคุณภาพนักเรียนหรือพัฒนางานของโรงเรียน หน่วยนับ : เรื่อง/เล่ม ค่าเป้าหมาย : 2
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. คณาจารย์โรงเรียนสาธิต หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 45 ผลการประเมิน : 2
เอกสารแนบ หน้าอนุมัติโครงการ
ภาพการนำเสนอวิจัยในชั้นเรียน