ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ รร 02
ชื่อโครงการ สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 "สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่สู่ไทยแลนด์ ๔.๐"
ระยะเวลาโครงการ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร(ผู้ช่วยเลขานุการ)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ฝ่ายกิจกรรมทัศนศึกษา (3,050)
   2. ฝ่ายการแสดง (78,200)
   3. ฝ่ายประเมินผล (2,000)
   4. ฝ่ายของที่ระลึก (51,000)
   5. ฝ่ายจัดเลี้ยงต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม (287,920)
   6. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฎิคม (14,960)
   7. ฝ่ายพิธีการ (62,500)
   8. ฝ่ายระบบไฟฟ้าแสง สีเสียง (345,295)
   9. ฝ่ายอาคารสถานที่และฝ่ายรักษาความปลอดภัย (122,008)
   10. ฝ่ายศิลป์ (191,826)
   11. ฝ่ายแสดงนิทรรศการ (95,846)
   12. ฝ่ายนำเสนองานวิจัยและอบรมทางวิชาการและฝ่ายดำเนินงาน (78,090)
   13. ฝ่ายเสวนาทางวิชาการและการบรรยายพิเศษ (10,000)
   14. ฝ่ายจัดนิทรรศการ (10,000)
   15. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4,900)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8.1 : ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8.3 : ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13.1 : มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14.1 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
6. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16.1 : จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในประเทศ
ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 50
2. กิจกรรมความร่วมมือในการจัดการศึกษาภายในประเทศ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 4
3. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 5 ผลการประเมิน : 4.40
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ
กำหนดการรวม
กำหนดการไม่รวมวันที่ 1
กำหนดการกิจกรรมการแสดงบนเวที
กำหนดการบรรยายพิเศษและเสวนาทางวิชาการ
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
แบบประเมินภาพรวม
ประเมินงานเลี้ยง
ประเมินการนำเสนอผลงานวิจัย
ประเมินการบรรยายทางวิชาการ
ประเมินการจัดนิทรรศการ
ประเมินเสวนาทางวิชาการ
สรุปผลการดำเนินงาน