ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการพิเศษ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกษ.07
ชื่อโครงการ สัปดาห์ห้องสมุด
ระยะเวลาโครงการ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.อรวรรณ รักนาย(ประธาน)
นายธีรศักดิ์ โชตะนา(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าใบประกาศนียบัตรกิจกรรม (560)
   2. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (560)
   3. กระดาษแบงค์สี A4 (800)
   4. กาวลาเท็กซ์ ขวดกลม 944 มล. (140)
   5. ดินสอสีไม้ 12 สี (840)
   6. ปากกาเมจิก (ชุด12สี) (1,080)
   7. ดินสอ HB (800)
   8. ยางลบดินสอ (260)
   9. เครื่องเหลาดินสอ (500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 20 : ส่งเสริมการจัดหาและจัดสร้างสื่อ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม เพียงพอ และพร้อมต่อการใช้งาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีลักษณะของ “บรรยากาศทางการศึกษา” เพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 20 : ส่งเสริมการจัดหาและจัดสร้างสื่อ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม เพียงพอ และพร้อมต่อการใช้งาน
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรที่สร้างสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและอุปกรณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. แบบประมิน หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 600 ผลการประเมิน : 600
เอกสารแนบ โครงการ สัปดาห์ห้องสมุด.docx
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร
คำสั่ง
รูปกิจกรรม