ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ 11
ชื่อโครงการ โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู
ระยะเวลาโครงการ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์กุลชาติ แสงทอง(ประธาน)
อาจารย์วรวรรณ ศรีสุทธินันทน์(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าน้ำดื่ม,เกียรติบัตร,ถ่ายเอกสาร (1,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 3.1 : มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
2. ระดับปฐมวัย 3.3 : เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3. ระดับปฐมวัย 11.1 : จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 50
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 50 ผลการประเมิน : 50
เอกสารแนบ