ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝวช 04
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์สู่มืออาชีพ และปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะเวลาโครงการ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมันทนา เมฆิยานนท์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าอาหารเย็นสำหรับอาจารย์ ค่าอาหารเย็นสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์ ค่าอาหารว่างสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม ค่าของที่ระลึกสำหรับวิทยากร ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ ค่าเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการฯ (22,064)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14.1 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในประเทศ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในประเทศ
ตัวชี้วัด
1. เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาภายในประเทศ หน่วยนับ : จำนวนโรงเรียน ค่าเป้าหมาย : 2
2. กิจกรรมความร่วมมือในการจัดการศึกษาภายในประเทศ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 4
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1. จำนวนอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ที่เข้าร่วมการพัฒนาตนเอง 2.จำนวนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 72 ผลการประเมิน : 70
เอกสารแนบ